Uniformní knoflíky
English
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Pøihlaste se k odbìru informaèních e-mailù
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávìjí - èlánek pro èasopis Receptáø
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)

Firma F. W. Assmann & Sohne

Firma F. W. Assmann & Sohne

Uniformní knoflíky, odznaky, kovové doplòky, spony a opaskové pøezky

Assmann - rodinné foto
Spoleènost F. W. Assmann & Söhne, byla založena v roce 1826 podnikatelem Friedrichem Wilhelmem Assmannem.
Po jeho smrti, pokraèoval ve vedení firmy jeho syn Eugen Assmann a to až do svého skonu, v roce 1929.
Po té se ujal vedení další pokraèovatel rodu, syn Rudolf Assmann, který zemøel roku 1940.
Razítko F.W.Assmann & Söhne
Kdo byl ve vedení firmy v následujících letech nevím, nicménì její jméno zùstalo již navždy F. W. Assmann & Söhne.
Fotografie továrny - MPoß, Panoramio.com
Továrna firmy F. W. Assmann & Söhne
Každý kdo chtìl bìhem druhé svìtové války dodávat nìkterý ze svých produktù organizacím spadajícím pod NSDAP, musel požádat organizaci Reichszeugmeisterei der NSDAP (RZM) o pøidìlení speciálního èíselného kódu.
Katalog F.W.Assmann & Söhne - titulní strana
 
Tento kód byl pak vyražen na každém jednotlivém výrobku, který výrobce dodal a umožòoval snadnou identifikaci zmetkù, stejnì jako znesnadnit identifikaci jednotlivých výrobcù potenciálním nepøátelùm øíše.
 
Takto museli postupovat i zástupci firmy F. W. Assmann & Söhne.
Po kladném vyøízení jim byl pro výrobu knoflíkù pøidìlen kód RZM M5/8.
Knoflíky vyrobené firmou F.W.Assmann & Sohn
Plato s knoflíky od firmy F.W.Assmann & Söhne
Plato s knoflíky od firmy F.W.Assmann & Söhne
Kódy byly tvoøeny systémem, který umožòoval rozèlenit výrobky do nìkolika logických skupin:
M1 - odznaky, M2 - subdodavatelé, M3 - symboly a emblémy, M4 - opaskové pøezky, M5 - pøíslušenství k uniformám, M6 - hliníkové produkty, M7 - chladné zbranì, M8 - ostatní kovové doplòky, M9 - malé kovové odznaky, M10 - hudební nástroje, M11 - politické odznaky NSDAP, M12 - miniatury politických odznakù NSDAP
Knoflík od firmy F.W.Assmann & Söhne
Knoflík od firmy F.W.Assmann & Söhne
Knoflík od firmy F.W.Assmann & Söhne
Knoflík od firmy F.W.Assmann & Söhne
F.W.Assmann & Söhne - M1/17 (odznaky)
F.W.Assmann & Söhne - M1/17 (odznaky)
F.W.Assmann & Söhne - RZM M5/8
F.W.Assmann & Söhne - RZM M5/8

! Mimoøádná pøíležitost !

Pro všechny sbìratele a badatele, zde nabízím možnost stáhnutí všech originálních stránek tohoto zajímavého a málo dostupného katalogu ve vyšším rozlišení. (795 x 1155 px)
Katalog F.W.Assmann & Söhne 001
Katalog F.W.Assmann & Söhne 002
Katalog F.W.Assmann & Söhne 003
Katalog F.W.Assmann & Söhne 004
Katalog F.W.Assmann & Söhne 005
Katalog F.W.Assmann & Söhne 006
Katalog F.W.Assmann & Söhne 007
Katalog F.W.Assmann & Söhne 008
Katalog F.W.Assmann & Söhne 009
Katalog F.W.Assmann & Söhne 010
Katalog F.W.Assmann & Söhne 011
Katalog F.W.Assmann & Söhne 012
Katalog F.W.Assmann & Söhne 013
Katalog F.W.Assmann & Söhne 014
Katalog F.W.Assmann & Söhne 015
Katalog F.W.Assmann & Söhne 016
Katalog F.W.Assmann & Söhne 017
Katalog F.W.Assmann & Söhne 018
Katalog F.W.Assmann & Söhne 019
Katalog F.W.Assmann & Söhne 020
Katalog F.W.Assmann & Söhne 021
Katalog F.W.Assmann & Söhne 022
Katalog F.W.Assmann & Söhne 023
Katalog F.W.Assmann & Söhne 024
Katalog F.W.Assmann & Söhne 025
Katalog F.W.Assmann & Söhne 026
Katalog F.W.Assmann & Söhne 027
Katalog F.W.Assmann & Söhne 028
Katalog F.W.Assmann & Söhne 029
Katalog F.W.Assmann & Söhne 030
Katalog F.W.Assmann & Söhne 031
Katalog F.W.Assmann & Söhne 032
Katalog F.W.Assmann & Söhne 033
Katalog F.W.Assmann & Söhne 034
Katalog F.W.Assmann & Söhne 035
Katalog F.W.Assmann & Söhne 036
Katalog F.W.Assmann & Söhne 037
Katalog F.W.Assmann & Söhne 038
Katalog F.W.Assmann & Söhne 039
Katalog F.W.Assmann & Söhne 040
Katalog F.W.Assmann & Söhne 041
Katalog F.W.Assmann & Söhne 042
Katalog F.W.Assmann & Söhne 043
Katalog F.W.Assmann & Söhne 044
Katalog F.W.Assmann & Söhne 045
Katalog F.W.Assmann & Söhne 046
Katalog F.W.Assmann & Söhne 047
Katalog F.W.Assmann & Söhne 048
Katalog F.W.Assmann & Söhne 049
Katalog F.W.Assmann & Söhne 050
Katalog F.W.Assmann & Söhne 051
Katalog F.W.Assmann & Söhne 052
Katalog F.W.Assmann & Söhne 053
Katalog F.W.Assmann & Söhne 054
Katalog F.W.Assmann & Söhne 055
Katalog F.W.Assmann & Söhne 056
Katalog F.W.Assmann & Söhne 057
Katalog F.W.Assmann & Söhne 058
Katalog F.W.Assmann & Söhne 059
Katalog F.W.Assmann & Söhne 060
Katalog F.W.Assmann & Söhne 061
Katalog F.W.Assmann & Söhne 062
Katalog F.W.Assmann & Söhne 063
Katalog F.W.Assmann & Söhne 064
Katalog F.W.Assmann & Söhne 065
Katalog F.W.Assmann & Söhne 066
Katalog F.W.Assmann & Söhne 067
Katalog F.W.Assmann & Söhne 068
Katalog F.W.Assmann & Söhne 069
Katalog F.W.Assmann & Söhne 070
Katalog F.W.Assmann & Söhne 071
Katalog F.W.Assmann & Söhne 072
Katalog F.W.Assmann & Söhne 073
Katalog F.W.Assmann & Söhne 074
Katalog F.W.Assmann & Söhne 075
Katalog F.W.Assmann & Söhne 076
Katalog F.W.Assmann & Söhne 077
Katalog F.W.Assmann & Söhne 078
Katalog F.W.Assmann & Söhne 079
Katalog F.W.Assmann & Söhne 080
Katalog F.W.Assmann & Söhne 081
Katalog F.W.Assmann & Söhne 082
Katalog F.W.Assmann & Söhne 083
Katalog F.W.Assmann & Söhne 084
Katalog F.W.Assmann & Söhne 085
Katalog F.W.Assmann & Söhne 086
Katalog F.W.Assmann & Söhne 087
Katalog F.W.Assmann & Söhne 088
Katalog F.W.Assmann & Söhne 089
Katalog F.W.Assmann & Söhne 090
Katalog F.W.Assmann & Söhne 091
Katalog F.W.Assmann & Söhne 092
Katalog F.W.Assmann & Söhne 093
Katalog F.W.Assmann & Söhne 094
Katalog F.W.Assmann & Söhne 095
Katalog F.W.Assmann & Söhne 096
Katalog F.W.Assmann & Söhne 097
Katalog F.W.Assmann & Söhne 098
Katalog F.W.Assmann & Söhne 099
Katalog F.W.Assmann & Söhne 100
Katalog F.W.Assmann & Söhne 101
Katalog F.W.Assmann & Söhne 102
Katalog F.W.Assmann & Söhne 103
Katalog F.W.Assmann & Söhne 104
Katalog F.W.Assmann & Söhne 105
Katalog F.W.Assmann & Söhne 106
Katalog F.W.Assmann & Söhne 107
Katalog F.W.Assmann & Söhne 108

Tak a to je vše...


Pokud jste ovšem došli až k tomuto závìru, tak mám pro vás pøipravený bonus ve formì reklamního prospektu firmy F. W. Assmann & Söhn. (Rozlišení 648 x 895 px)
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 01
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 02
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 03
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 04
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 05
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 06
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 07
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 08
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 09
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 10
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 11
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 12
Fotografie továrny MPoß - Panoramio.com
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádìjte prosím autora a nevyužívejte dílo komerènì. Dìkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

Tyto webové stránky bych chtìl vìnovat svému tátovi, který sbírku v roce 1974 založil a podìkovat své mamince, manželce Ivance a dìtem za jejich velkou trpìlivost s námi sbìrateli...

highslide